Program

VOLEBNÍ PROGRAM

komunální volby v Chomutově 2014

SVOBODA  A  ODPOVĚDNOST

Braňte svoje peníze

 

STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ CHOMUTOV

Strana svobodných občanů vychází z iniciativy občanů České republiky, kteří si přejí žít ve svobodné a suverénní zemi, spravované státem, který chová úctu ke svým občanům, k jejich životu, majetku, svobodě a osobní odpovědnosti. Své cíle strana prosazuje férovým způsobem na základě svobodné diskuse demokratickými metodami při respektování platných právních předpisů.

 

Víme, že  o některých záležitostech  obce nemohou  efektivně rozhodovat, neboť závisejí legislativně na státu.  Například ubytovny pro sociálně slabé , nepřizpůsobivé , ghetta a rostoucí extremismus  vznikají díky  špatné sociální  politice státu.  Nutná je rovnost před zákonem. Příkladem takové nerovnosti jsou antidiskriminační zákony.

 Jednou z možností,  jak řešit tuto  problematiku  by mohla být například  tzv. negativní daň jako náhrada za sociální dávky.

V tomto směru lze prozatím apelovat na vládu a příslušná ministerstva.

 http://web.svobodni.cz/program/politicky-program

 

Proto tam, kde to lze, je  třeba na komunální úrovni odstranit:

Vysoké daňové zatížení občanů

 

1) Navrhujeme bezplatný svoz komunálního odpadu v  Chomutově

Po vzoru měst Teplic a Mostu  připravit podmínky pro bezplatný svoz komunálního odpadu.

Chomutov patří mezi města s velmi dobrým procentem vytříděného odpadu.  Lidé jsou odpovědní,  proto by měli být odměňováni a nikoli trestáni zvyšováním poplatků. Slušní a poctiví občané doplácí na neplatiče.  Čím vyšší poplatky jsou,  tím více je neplatičů a tím více musí slušní občané platit.  Městu následně přibývá administrativy a potíží při vymáhání dlužných částek.

Způsobem jak zmenšit platby za svoz odpadu z rozpočtu města může být  ještě efektivnější třídění odpadů.  Zde lze občanům Chomutova věřit, že to dokáží.

Další možností může být výběrové řízení na novou svozovou a úklidovou  firmu.

Proč dotovat z rozpočtu osmi miliony korun navíc hokejový klub.?  Co z toho má obyčejný občan?

Nechme si své peníze v kapse.

 

2) Navrhujeme snížení daně z nemovitosti

Současní zastupitelé ve svém volebním období rozhodli navýšit koeficient,  kterým se násobí daňová sazba. Myslíme si, že zde u nás na chudém severu by neměli být lidé zatěžováni  dalšími  daněmi vice než je nezbytně nutné.  I v Praze je využíván nižší místní koeficient.

Jelikož vybírat daň z nemovitosti ukládá zákon, navrhujeme alespoň  využít nižších  koeficientů. Město  Chomutov  v porovnání s ostatními městy našeho kraje patří k nejdražším.

 

3) Navrhujeme postupné rušení parkovacích poplatků

Důsledkem zpoplatnění centra města jsou ucpané nejbližší neplacené ulice.  Nešťastné je placení parkovného u nemocnice.  Je třeba vyřešit problémy s parkováním na sídlištích. Domníváme se, že vybíráním parkovného může  docházet  ke zdvojování  plateb na údržbu komunikací. Na údržbu silnic má obec prostředky  ze státního rozpočtu formou daňových příjmů.

V prvé řadě budeme prosazovat ukončení placení parkovného u nemocnice a polikliniky.

Dále ukončení placení parkovného v sobotu dopoledne.

Pro všední dny budeme prosazovat bezplatné parkování dříve než v 19 hodin.

V diskusi s občany jsme  připraveni nalézt případně i  jiná  řešení tak, aby vyhovovala  většině občanů města.

 

4) Navrhujeme zrušení  diskriminačních poplatků  za vlastnictví psa

Pokud zrušíme poplatky za odpady, bylo by nespravedlivé platit poplatek za držení psa.

Psí exkrement je také odpad.  Nicméně  po  majitelích  psů budeme nadále vyžadovat plnění jejich povinnosti, a to po svém psu uklízet.

Vlastnictví psa je právo, péče o psa je odpovědnost.

Znečišťování veřejného prostranství musí být důsledně postihováno. Pokuty nezodpovědným majitelům mohou příjmy  částečně  doplnit.

 

Jak tyto prostředky nahradit? Není třeba, stačí :

 

Zjednodušit a zeštíhlit správu města

Hospodářský a personální  audit

Prověřit veřejné zakázky

Prověřit  financování organizací spadajících pod město

 

Omezit přerozdělování peněz daňových poplatníků

Přerozdělování finančních prostředků jen nahrává korupci, ztrátě peněz daňových poplatníků.

Korupce je  nevyhnutelným důsledkem přebujelého přerozdělování, dotací a zadlužování státu, krajů i řady obcí.

Ponechme proto peníze občanům a korupce nebude mít šanci.

Finanční prostředky směřujme  především do oblastí obecně prospěšných, které nejsou určené vybraným jednotlivcům či uskupením.

Obce mají  vynakládat  prostředky na prvním místě na veřejné statky,  tj. na obecní silnice, chodníky, osvětlení a zajišťovat pořádek a čistotu.

Pokud vůbec poskytovat z rozpočtu města podporu zájmovým a sportovním organizacím, pak uvážlivě  a pouze např. z přebytků hospodaření. Prioritně můžeme podpořit sport dětí a mládeže, nikoli profesionální sport dospělých.

 

Prosazovat a udržovat  vyrovnaný rozpočet města

Obce mají hospodařit  zpravidla  s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvořit  jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů.

Finančně nechceme podporovat nesmyslné projekty, které je v budoucnu nutno dotovat  z rozpočtu města.

 

K rozvoji města a prosperitě jeho obyvatel přispěje:

 

Usnadnění a podpora  podnikání

Obce nemají podnikat, svými aktivitami by neměli deformovat tržní prostředí.

Město musí přistupovat  ke všem podnikatelům stejně, není možno některé zvýhodňovat a jiné znevýhodňovat.

 

Ke kvalitě spravování města a  rozhodování zastupitelů přispěje:

 

Lidové veto

Občané mohou svým hlasováním zvrátit jakékoli rozhodnutí  zastupitelstva, s nímž  nesouhlasí,  nebo  které je v rozporu s názory většiny občanů.  Budeme navrhovat a podporovat zavedení  instituce  opravného referenda.

 

 

Veřejné zakázky podřízené veřejné kontrole

Zadávání veřejných zakázek dle platných zákonů a informace o průběhu jednotlivých řízení budou zveřejňovány, stejně tak i finální smlouvy.

Firmy ani město se nebudou odkazovat na obchodní tajemství, jelikož se jedná o veřejné peníze.

 

Bezpečnost a pořádek

Zajistíme takovou městskou policii, která bude chránit životy i majetek občanů města.

Odmítáme, aby prioritou městské policie bylo měření rychlosti a udělování pokut za špatné parkování.

Zasadíme se o zvýšený dohled městské policie v problematických oblastech.

Zvážíme možnost zavedení i  jednočlenných denních pěších hlídek – model prvorepublikových pochůzkářů.

Městská policie patří do ulic a ne do kanceláří. 

Pokud se nebude městská policie zabývat nasazováním botiček za nezaplacení parkovného, bude větší prostor pro řešení bezpečnosti v ulicích.

 

 

CO DĚLAT NEBUDEME:

Nebudeme rozprodávat nemovité věci města pod tržní hodnotou

Nebudeme zvýhodňovat jednotlivce

Nebudeme vytvářet překážky podnikatelům

Nebudeme vypisovat veřejné zakázky na míru konkrétním firmám

Nebudeme lhostejní k absurdní sociální politice státu

Nebudeme finančně podporovat nesmyslné projekty jen proto, abychom získali část financí z evropských dotačních fondů a v následujích letech na ně dopláceli z rozpočtu města nemalé prostředky.

 

 

 

 

Nechceme zavádět nova nařízení, regulace a organizaci shora.  Chceme lidem ponechat jejich peníze, protože oni sami ví nejlépe, jak s nimi naloží. Omezujme společně politickou moc.

www.svobodni.cz